Повідомлення про проведення загальних зборів « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

23 марта 2016: Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул.. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 29 квітня 2016р. о 17.30 загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

2. Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах  з 17.00 до 17.25.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –станом на 24.00 25.04.2016р.

4. Перелік питань, що виносяться на голосування згідно з порядком денним:

  • Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
  • Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
  • Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
  • Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
  • Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
  • Затвердження статуту товариства в новій редакції.
  • Затвердження положень про загальні збори, про виконавчий орган, про ревізора, про корпоративного секретаря.
  • Вибори Генерального директора товариства, затвердження контракту з ним та визначення  уповноваженої особи на підписання контракту.
  • Вибори ревізора товариства.
  • Вибори внутрішнього аудитора товариства.

5. З матеріалами порядку денного зборів можна ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті відповідальної особи – Генерального директора товариства, а в день проведення зборів – за місцем проведення зборів.   Телефон для довідок 048 777-18-50.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

 

Найменування показника

Період
звітний попередній

Усього активів

66352,0 60603,0
Основні засоби 143,0 1740,0
Довгострокові фінансові інвестиції 1582,0
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 57457,0 55155,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 6216,0 4888,0
Нерозподілений прибуток 39134,0 38435,0
Власний капітал 59419,0 58720,0
Статутний (складений) капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1301,0 957,0
Чистий прибуток (збиток) 699,0 4758,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2016р. в № 55 (2309) «Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

 

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор

Одеської регіональної          Ітигін В.А.

страхової компанії           23.03.2016р.