Повідомлення про проведення загальних зборів « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

25 октября 2015: Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул.. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 24 квітня 2015р. о 17.15 загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою м. Одеса, вул. Генуезька, 1/2, каб.3.
2. Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 16.30 до 17.00.
3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах -20.04.2015р.
4. Перелік питань, які виносяться на голосування:
1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
2. Звіт генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
5. Затвердження порядку розподілу прибутку за 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
6. Затвердження Положення про службу внутрішнього аудиту.
5. З матеріалами порядку денного зборів можна ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.00 в офісі страхової компанії (м. Одеса, вул. Довженка, 6-А) в кабінеті відповідальної особи – Генерального директора товариства, а в день проведення зборів – за місцем проведення зборів. Телефон для довідок 048 777-18-50.
6. Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника Період
      звітний попередній
Усього активів 60603,0 55319,0
Основні засоби 1740,0 222,0
Довгострокові фінансові інвестиції
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 55155,0 51734,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 4888,0 2144,0
Нерозподілений прибуток 38435,0 33677,0
Власний капітал 58720,0 53962,0
Статутний (складений) капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 957,0 459,0
Чистий прибуток (збиток) 4758,0 5746,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 6

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 17.03.2015р. в № 51 «Відомостей Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор
Одеської регіональної Ітигін В.А.
страхової компанії 17.03.2015р.