Повідомлення про зміну складу посадових осіб « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

25 апреля 2018: Повідомлення про зміну складу посадових осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній базі даних Комісії

Генеральний директор Ітигін В.А.
25.04.2018р.
Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31277606
1.4. Місцезнаходження: 65058, м.Одеса, вул.Довженка, 6-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 048 777-18-50
1.6. Електронна поштова адреса: vitigin@orsk.com.ua

2.Дані про дату та місце Повідомлення
2.1. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента опубліковано в Бюлетені
«Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 81 27.04.2018р.
2.2. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2018р.
2.3. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 25.04.2018р.

Відомості про зміну складу посадових осіб
Внутрiшнiй аудитор Старушкевич Михайло Iванович (особа не дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повноваження 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебувала на посадi — 2 роки. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Старушкевича М.I. припиненi на посадi внутрiшнього аудитора за власним бажанням. Корпоративний секретар Федосєєв Анатолiй Миколайович (особа не дала згоди на розкриття паспортних данних), припинено повноваження 23.04.2018 р.(дата вчинення дiї 23.04.2018 р.) Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк протягом якого особа перебував на посадi — 5 рокiв. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1. Повноваження Федосєєва А.М. припиненi по закiнченню строку перебування на посадi корпоративного секретаря. Внутрiшнiй аудитор Арсатьянц Марина Юрiївна (особа не дала згоди на розкриття паспортних даних), обрана 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв — головний бухгалтер в Приватне акцiонерне товариство «Харчовик». Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1 Корпоративний секретар Жученко Тетяна Сергiївна (не дала згоди на розкриття паспортних даних) обрана 23.04.2018 р. (дата вчинення дiї 23.04.2018 р.). Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк на який призначено особу 3 роки, iншi посади, якi обiймала ця особа за останнi 5 рокiв: 4 роки нiде не працювала, 1 рiк — юрист в Одеська регiональна страхова компанiя. Рiшення прийнято Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Одеська регiональна страхова компанiя» 23.04.2018 р., протокол №18-1.