Повідомлення про проведення загальних зборів « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

18 марта 2019: Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 22 квітня 2019 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах з 17.15 до 17.55.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00 16.04.2019 р.
Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:
1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.
Проект рішення:
— обрати голову та секретаря зборів;
— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;
— затвердити регламент зборів.
2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
Проект рішення:
— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2018 рік;
— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2018 році визнати задовільною.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
Проект рішення:
— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2018 рік.
4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
Проект рішення:
— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.
5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів
Проект рішення:
— нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2018 року в сумі 41175,0 тис. грн. не розподіляти.
— дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.
З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30 в офісі страхової компанії — м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 76154,0 72547,0
Основні засоби 88,0 135,0
Довгострокові фінансові інвестиції 68927,0 65286,0
Запаси — —
Сумарна дебіторська заборгованість 1536,0 1774,0
Грошові кошти та їх еквіваленти 5009,0 5057,0
Нерозподілений прибуток 41175,0 41205,0
Власний капітал 61460,0 61490,0
Статутний капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання — —
Поточні зобов’язання 862,0 1463,0
Чистий прибуток (збиток) -30,0 1106,0
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) — —
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду — —
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 6 5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» № 21(5144) від 20.03.2019 р.
Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 18.03.2019р. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 18.03.2019р.

Генеральний директор Ітигін В.А.