ПРОТОКОЛ « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

19 апреля 2021: ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ
про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» «16» квітня 2021 року

«19» квітня 2021р. м. Одеса

Дата проведення голосування «16» квітня 2021 року.
Питання, винесені на голосування, прийняті рішення та підсумки голосування:

1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів,
УХВАЛИЛИ:
1. Взяти до відома, що зареєстрованим для участі у загальних зборах акціонерам належить
45457 голосуючих акцій, тобто 82,65% від їх загальної кількості, що підтверджує наявність
кворуму загальних зборів Приватного акціонерного товариства “Одеська регіональна
страхова компанія”.
2. Обрати головою загальних зборів Пасіченко Катерину Сергіївну , уповноваженого
представника компанії «ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД», а секретарем — Сташука Андрія Ігоревича, юрисконсульта товариства.
3. Обрати на період роботи даних зборів особу, якій передано повноваження лічильної
комісії зборів – Сташука Андрія Ігоревича, юрисконсульта товариства.
4. Затвердити такий регламент роботи загальних зборів:
— доповідачам надати на виступ до 15 хвилин, виступаючим в обговоренні — до 5 хвилин;
— голосування проводити бюлетенями;
5. Доручити особі, якій передано повноваження лічильної комісії, вести підрахунок
голосів під час голосування по кожному питанню порядку денного та оголошувати його
підсумки на загальних зборах.
Підсумки голосування (бюлетень № 1):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

2. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.
УХВАЛИЛИ:
1. Затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської
діяльності товариства за 2020 рік.
2. Роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2020 році визнати задовільною.
Підсумки голосування (бюлетень № 2):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
3. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності
товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
УХВАЛИЛИ:
Затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2020рік.
Підсумки голосування (бюлетень № 3):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

4. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.
УХВАЛИЛИ:
Звіт внутрішнього аудитора товариства щодо ефективності управління товариством взяти до відома.
Підсумки голосування (бюлетень № 4):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

5. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів.
УХВАЛИЛИ:
1. Нерозподілений прибуток станом на «31» грудня 2020 року в сумі 42592,9 тис. гривень не
розподіляти.
2. Дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
Підсумки голосування (бюлетень № 5):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

6. Вибори корпоративного секретаря товариства.
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити Сташука Андрія Ігоревича корпоративним секретарем Приватного
акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» строком на 3 роки.
2. Затвердити умови Трудового договору з корпоративним секретарем товариства
Сташуком А.І., строком до «30» квітня 2024р. (додаток № 6 до Протоколу загальних
зборів).
3. Корпоративному секретарю товариства Сташуку А.І., здійснювати виконання своїх
повноважень згідно з розділом 20 Статуту товариства на безоплатній основі, позаштатно.
4. Доручити Генеральному директору товариства Ітигіну В.А. підписати від імені товариства
трудовий договір з корпоративним секретарем товариства Сташуком А.І.
5. Питання чергових виборів корпоративного секретаря товариства розглянути на річних
загальних зборах акціонерів в 2024 році.
Підсумки голосування (бюлетень № 6):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.

7. Вибори Генерального директора товариства, затвердження контракту з ним та визначення уповноваженої особи на підписання контракту.
УХВАЛИЛИ:
1. Призначити Ітигіна Владислава Анатолійовича (25.08.1976 р.н., паспорт КК № 374320, виданий 10.12.1999р. Київським РВ УМВС України в Одеській області) Генеральним директором Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» строком на 5 років.
2. Надати право Генеральному директору Ітигіну В.А. діяти без довіреності від імені акціонерного товариства, в тому числі представляти його інтереси, вчиняти правочин від імені товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками товариства.
3. Повноту виконання Генеральним директором товариства Ітигіним В.А. покладених на нього службових обов’язків оцінювати щорічно на річних загальних зборах акціонерів, заслуховуючи звіти про результати діяльності товариства за рік.
4. Затвердити умови Контракту з Генеральним директором Ітигіним В.А. строком до «30» квітня 2026 року.
5. Доручити уповноваженому представнику компанії “ВАЛЬФОНДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД” Пасіченко К.С, підписати від імені товариства Контракт з Генеральним директором товариства Ітигіним В.А.
6. Питання чергових виборів Генерального директора товариства розглянути на загальних зборах акціонерів в 2026 році. Підсумки голосування (бюлетень № 7):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.
8. Обрання внутрішнього аудитора.
УХВАЛИЛИ:
1. Обрати внутрішнім аудитором Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна
страхова компанія» Арсатьянц Марину Юріївну строком на 3 роки.
2. Внутрішньому аудитору товариства Арсатьянц М.Ю. здійснювати виконання своїх
повноважень згідно з розділом 21 Статуту товариства за сумісництвом, відповідно до
штатного розпису.
3. Затвердити умови Трудового договору з внутрішнім аудитором товариства
Арсатьянц М.Ю. строком до «30» квітня 2024р. (додаток № 5 до Протоколу загальних
зборів).
4. Доручити Генеральному директору товариства Ітигіну В.А. підписати від імені товариства
трудовий договір з внутрішнім аудитором товариства Арсатьянц М.Ю.
5. Питання чергових виборів внутрішнього аудитора товариства розглянути на річних
загальних зборах акціонерів в 2024 році.
Підсумки голосування (бюлетень № 8):
Кількість голосів:
— “за” — 45457 голосів, що становить 100% голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у
загальних зборах;
— “проти” – 0 голосів;
— “утрималось” – 0 голосів;
— що не брали участі у голосуванні — 0 голосів;
— за бюллетенями, визнаними недійсними — 0 голосів.
Рішення прийнято одноголосно.
Підсумки голосування оголошено на загальних зборах.

Особа, якій передано
повноваження лічильної комісії
загальних зборів Приватного
акціонерного товариства
«Одеська регіональна
страхова компанія» Сташук А.І.