ПОВІДОМЛЕННЯ « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

19 апреля 2021: ПОВІДОМЛЕННЯ

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній базі даних Комісії

Генеральний директор Ітигін В.А.
19.04.2021р.
Особлива інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА СТРАХОВА КОМПАНІЯ»
1.2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 31277606
1.4. Місцезнаходження: 65058, м.Одеса, вул.Довженка, 6-А
1.5. Міжміський код та телефон, факс: 048 777-18-50
1.6. Електронна поштова адреса: vitigin@orsk.com.ua

2.Дані про дату та місце Повідомлення
2.1. Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 19.04.2021р.
2.2. Повідомлення розміщено на власному веб-сайті www.orsk.com.ua в мережі інтернет 19.04.2021р.

Загальними зборами акціонерів Приватного акціонерного товариства «Одеська регіональна страхова компанія» 16.04.2021 р., протокол №21-1:

— припинені повноваження на посаді внутрішнього аудитора Арсатьянц Марини Юріївни по закінченню строку перебування на посаді. Строк протягом якого особа перебувала на посаді – 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано внутрішнім аудитором Арсатьянц Марину Юріївну. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрана на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років – головний бухгалтер в Приватне акціонерне товариство «Харчовик»;

— припинені повноваження по закінченню строку перебування на посаді корпоративного секретаря Жученко Тетяни Сергіївни . Строк протягом якого особа перебувала на посаді – 3 років. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано корпоративним секретарем Сташука Андрія Ігоревича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на 3 роки, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Прокурор Біляївської міжрайонної прокуратури, юрсконсульт ФГ «Добрий господар», юрисконсульт Одеська регіональна страхова компанія;

— припинені повноваження на посаді Генерального директора товариства по закінченню строку перебування на посаді. Строк протягом якого особа перебувала на посаді -5 років.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає;

— обрано Генеральним директором товариства Ітигіна Владислава Анатолійовича. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Обрано на 5 років, інші посади, які обіймала ця особа за останні 5 років: Генеральний директор «Одеської регіональної страхової компанії» 5 років.

Генеральний директор Ітигін В.А.