Повідомлення про проведення загальних зборів « ОРСК — Одесская Региональная Страховая Компания Одеська Регіональна Страхова Компанія

17 марта 2021: Повідомлення про проведення загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Одеська регіональна страхова компанія», місцезнаходження – м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, повідомляє про скликання 16 квітня 2021 р. о 18.00 загальних зборів акціонерів за адресою м. Одеса, вул. Довженка, 6-А, офіс страхової компанії, кабінет бухгалтерії.

Реєстрація акціонерів для участі у зборах  з 17.15 до 17.55.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – станом на 24.00  09.04.2021р.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного зборів та проекти рішень:

 1. Обрання голови, секретаря зборів та особи, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів, затвердження регламенту зборів.

Проект рішення:

— обрати голову та секретаря зборів;

— обрати особу, яка виконує повноваження лічильної комісії зборів;

— затвердити регламент зборів.

 1. Звіт Генерального директора товариства про результати фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду річного звіту.

Проект рішення:

— затвердити річний звіт Генерального директора по результатам фінансової та господарської діяльності товариства за 2020 рік;

— роботу Генерального директора товариства Ітигіна В.А. в 2020 році визнати задовільною.

 1. Звіт та висновки ревізора товариства щодо фінансово-господарської діяльності товариства за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

— затвердити звіт та висновки ревізора товариства по результатам перевірки фінансово-господарської діяльності та балансу товариства за 2020 рік.

 1. Звіт внутрішнього аудитора щодо ефективності управління товариством.

Проект рішення:

— звіт внутрішнього аудитора товариства взяти до відома.

 1. Розподіл прибутку товариства. Прийняття рішення щодо виплати дивідендів

Проект рішення:

 • нерозподілений прибуток станом на 31 грудня 2020 року в сумі 42593,00 тис. грн. не розподіляти.
 • дивіденди з нерозподіленого прибутку не нараховувати і не виплачувати.
 1. Обрання корпоративного секретаря товариства.

Проект рішення:

 • обрати корпоративного секретаря зборів.
 1. Обрання генерального директора товариства.

Проект рішення:

—     обрати генерального директора товариства.

 1. Обрання внутрішнього аудитора товариства.

Проект рішення:

 • обрати внутрішнього аудитора зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сторінці товариства www.orsk.com.ua.

З матеріалами загальних зборів акціонери можуть ознайомитись в робочі дні з 10.00 до 17.30   в  офісі  страхової  компанії —  м. Одеса,  вул. Довженка, 6-А, в кабінеті бухгалтерії. Відповідальним за порядок ознайомлення є Генеральний директор. Телефон для довідок 048 777-18-50.

 

 

 

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.):

 

Найменування показника

Період
      звітний попередній

Усього активів

94682 88536
Основні засоби 93,00 41,00
Довгострокові фінансові інвестиції 47784,00 70161,00
Запаси
Сумарна дебіторська заборгованість 3912,00 1902,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 38575,00 13208,00
Нерозподілений прибуток 42593,00 41586,00
Власний капітал 62878,00 61871,00
Статутний капітал 20020,0 20020,0
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 1931,00 1681,00
Чистий прибуток (збиток) 1007,00 411,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 55000 55000
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 5 5

Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в «Одеські вісті» №      20(5347) від 17.03.2021 р.

Повідомлення розміщено в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 17.03.2021р.

Повідомлення  розміщено на власному веб-сайті  www.orsk.com.ua  в мережі  інтернет 17.03.2021р.

 

Генеральний директор                                                                                                       Ітигін В.А